tivolibingo.dk

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2019-0291

Klager:
Tivoli A/S
Vesterbrogade 3
1630 København V
Danmark

Indklagede:
Online Domain Services
Inchalla, Le Val
GY9 3UL Alderney
Guernsey

Parternes påstande:

Klagerens påstand: Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”tivolibingo.dk” til klageren.

Indklagedes påstand: Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. oktober 2019 med fire bilag (bilag 1-4).

Registreringsdato: Domænenavnet ”tivolibingo.dk” er registreret den 19. december 2007.

Sagsfremstilling: Klageren er et aktieselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 2, er registreret under navnet Tivoli A/S (CVR-nummer 10404916) med startdato før 1900. Klageren er registreret under branchekode 932100 ”Forlystelsesparker o.l.”. Det fremgår at klagerens formål er, at ”drive forlystelses- og underholdningsvirksomhed, impresariovirksomhed, ejendomsudlejning, restaurationsdrift, rådgivning, teknisk bistand om etablering og drift af forlystelsesparker og lignende samt hermed beslægtet virksomhed”.

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Tivolibingo er et registreret varemærke siden 4. juli 2018, ejet af Tivoli A/S (se vedhæftet registreringsbevis). Varemærket Tivolibingo blev registreret, i forbindelse med at spilleloven blev lempet 1. januar 2018, hvorefter det blev tilladt at udbyde bingo på online casinoer. Tivoli Casino (tivolicasino.dk) ønsker at udnytte denne nye mulighed, hvilket er baggrunden for kravet om domænenavnet tivolibingo.dk. ”Tivoli” er desuden i sig selv et registreret varemærke. En udnyttelse af domænenavnet tivolibingo.dk vil krænke Tivoli A/S’ immaterielle rettigheder. Domænet er i dag ejet af en virksomhed i Guernsey, som endnu ikke ses at have taget domænet i brug, eller har en naturlig interesse i brugen af domænenavnet. … Tivoli A/S har størst interesse i brugen af domænet tivolibingo.dk, da Tivolibingo er et registreret varemærke, ejet af Tivoli A/S og en anvendelse af dette varemærke af andre vil krænke Tivoli A/S’ rettigheder, samt da tivolicasino.dk skal udbyde bingo (Tivolibingo) som et produkt fremadrettet.”

Bilag 2 er en registreringsattest fra Patent- og Varemærkestyrelsen, hvoraf fremgår, at klageren er registrant af ordmærket ”TIVOLI BINGO” i følgende vareklasser: ”28: Spil og lejetøj. 35:Annonce- og reklamevirksomhed; forretningsledelse; forretningsadministration; varetagelse af kontoropgaver. 41: Underholdningsvirksomhed; online spillevirksomhed; online spiltjenester tilvejebragt fra et computernetværk; onlinekasinovirksomhed; organisering af underholdningsarrangementer; organisering af underholdningskonkurrencer; tilvejebringelse af computerspil med brugeradgang via et globalt computernetværk og/eller internettet; tilvejebringelse af onlineunderholdning i form af spilturneringer.”

Bilag 3 er udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”tivolibingo.dk”.

Ved opslag på domænenavnet ”tivolibingo.dk” den 23. oktober 2019 og 30. november 2019 har sekretariatet konstateret, at der ikke fremkom nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) den 30. november 2019 konstateret, at indholdet af domænenavnet ”tivolibingo.dk” er lagret én gang (den 9. august 2018) og det fremgår, at der heller ikke på dette tidspunkt var nogen hjemmeside på domænenavnet. Ved en søgning i Google (google.dk) den 30. november 2019 på ”tivoli bingo” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 115.000, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte 37 klageren, mens ingen vedrørte indklagede.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

• at klageren er registrant af ordmærket ”Tivoli Bingo” i flere vareklasser,

• at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”tivolibingo.dk” til i fremtiden af kunne udbyde online bingo-spil,

• at indklagede, der ikke anvender domænenavnet ”tivolibingo.dk”, på grund af klagerens varemærkerettigheder er afskåret fra at anvende domænenavnet kommercielt, og

• at klagerens interesse i at anvende domænenavnet ”tivolibingo.dk” således overstiger indklagedes interesse heri.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger: Indklagede er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden. Som sagen er oplyst over for klagenævnet, er spørgsmålet, om indklagede som registrant af domænenavnet ”tivolibingo.dk” har tilsidesat domænelovens § 25, stk. 1, om god domænenavnsskik. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”.

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren driver under navnet Tivoli A/S en forlystelses- og underholdningsvirksomhed, der bl.a. omfatter et online kasino. Klageren er registrant af ordmærket ”Tivoli Bingo” og ønsker at anvende domænenavnet ”tivolibingo.dk” til i fremtiden at online udbyde bingo-spil. Klagenævnet finder, at klageren på denne baggrund har en naturlig, kommerciel interesse i at kunne råde over domænenavnet. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Da indklagede ikke har svaret i sagen, har klagenævnet ingen mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i at kunne råde over domænenavnet ”tivolibingo.dk”. Efter § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden kan nævnet ved bevisbedømmelsen tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet kan konstatere, at indklagede ikke anvender og efter det oplyste aldrig har anvendt domænenavnet ”tivolibingo.dk”, hvorfor klagenævnet bevismæssigt lægger til grund, at indklagede ikke har nogen reel interesse i domænenavnet. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere, og klageren har været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Klagenævnet finder på den anførte baggrund, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”tivolibingo.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1. I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”tivolibingo.dk” skal overføres til klageren, Tivoli A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 16. januar 2020.