strandmølleskolen.dk

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2019-0302

Klager:
STRANDMØLLESKOLEN
Damgade 34
5610 Assens
Danmark

Indklagede:
Bo Lind
Lembckesvej 13
5230 Odense M
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand: Registreringen af domænenavnet ”strandmølleskolen.dk” overføres til klageren.

Indklagedes påstand: Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 29. oktober 2019 med fire bilag (bilag 1-4).

Registreringsdato: Domænenavnet ”strandmølleskolen.dk” er registreret den 5. marts 2016.

Sagsfremstilling: I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Strandmølleskolen ønsker at indgive en klage med henblik på at få overført domænenavnet strandmølleskolen.dk til virksomheden. D.13.sep. 2000 oprettes strandmolleskolen.dk, som siden har fungeret som skolens officielle hjemmeside. Ved oprettelsen var det af tekniske årsager ikke muligt at benytte ”ø” i domænenavnet. I forbindelse med at Strandmølleskolens nuværende mailudbyder lukker ned (skolekom), vil skolen omlægge sin hjemmeside og mail til strandmølleskolen.dk. I den forbindelse opdager vi, at strandmølleskolen.dk er blevet oprettet d.5.marts 2016 af Bo Lind. Vi har forgæves forsøgt at komme i kontakt med registranten via registret hos dk.hostmaster samt telefonisk, dog uden succes. Skolen var vinteren 2015 part i en medieomtalt sag, hvor indklagede også var involveret. Vi antager, at det er indklagedes baggrund for i første omgang at have registreret domænet.

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/far-i-strandmoelleskolens-pornosag-vi-goer-detboernenes-skyld […]

Domænet er aktivt, men ikke i brug. Se bilag 3. Det er derfor vores opfattelse, at registranten ikke ønsker at benytte domænet. Vi ønsker domænet overdraget til Strandmølleskolen, da vi anser vores interesse i domænenavnet som væsentligt større end indklagedes – Strandmølleskolen har båret sit navn siden 1971. Indklagede har desuden ikke nogen former for rettigheder, der kan dokumentere brug af domænenavnet strandmølleskolen.dk. Lotte Kaspersen er skoleleder på Strandmølleskolen. Fuldmagten er udstedt af formand for skolebestyrelsen Thomas Hald.”

Bilag 1 er en udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren.

Bilag 2 er en kopi af en fuldmagt fra Thomas Hald til Lotte Damm Kaspersen til at repræsentere klageren i sagen.

Bilag 3 er et skærmprint af et opslag på ”strandmølleskolen.dk”, hvoraf fremgår, at domænenavnet ikke indeholder en hjemmeside med reelt indhold.

Bilag 4 er en kopi af en artikel fra den 5. juli 2017 vedrørende klageren.

Det er oplyst i klageskriftet bl.a., at klageren er registrant af domænenavnet ”strandmolleskolen.dk”. Ved opslag den 27. november 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) fremgår det, at domænenavnet ”strandmolleskolen.dk” er registreret den 13. september 2000, og at registranten er klageren. Ved opslag den 27. november 2019 på ”strandmolleskolen.dk” fremkom et velkomstfoto for Strandmølleskolen. Ved sekretariatets opslag den 1. november og 27. november 2019 på ”strandmølleskolen.dk” fremkom ikke en hjemmeside med reelt indhold. Ved opslag den 27. november 2019 på ”strandmølleskolen.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnet. Ved sekretariatets opslag i Google (www.google.dk) den 27. november 2019 på ”strandmølleskolen” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 13.500 når søgningen blev afgrænset til sider på dansk, og af de første 50 søgeresultater vedrørte samtlige resultater klageren.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

• at klageren i september 2000 oprettede domænenavnet ”strandmolleskolen.dk”, som siden har indeholdt skolens officielle hjemmeside,

• at klageren, i forbindelse med at dennes e-mailudbyder lukker ned, ønsker at omlægge sin hjemmeside og e-mail til ”strandmølleskolen.dk”, men at klageren i den forbindelse har konstateret, at domænenavnet ”strandmølleskolen.dk” er registreret af indklagede,

• at klageren forgæves har forsøgt at komme i kontakt med indklagede,

• at klageren i 2015 var part i en medieomtalt sag, der også involverede indklagede, og at klageren antager, at denne sag har sammenhæng med indklagedes registrering af domænenavnet ”strandmølleskolen.dk”,

• at domænenavnet ikke benyttes aktivt af indklagede,

• at indklagede, efter klagerens opfattelse, må formodes ikke at ville benytte domænenavnet ”strandmølleskolen.dk”,

• at Strandmølleskolen har båret sit navn siden 1971,

• at klagerens interesse i domænenavnet væsentligt overstiger indklagedes interesse, og

• at domænenavnet på den baggrund skal overdrages til klageren. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen.

Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag.

Nævnets bemærkninger:

Da det på det foreliggende grundlag ikke kan udelukkes, at domænenavnet ”strandmølleskolen.dk” er uden erhvervsmæssig betydning for indklagede, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 27, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017. Som sagen foreligger oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”strandmølleskolen.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”.

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at Strandmølleskolen er en privatskole beliggende i Assens Kommune. Klageren registrerede i 2000 domænenavnet ”strandmolleskolen.dk”, som siden har været benyttet til skolens officiel hjemmeside. Klagenævnet lægger til grund, at mange internetbrugere ved opslag på domænenavnet ”strandmølleskolen.dk” vil have en forventning om at finde en hjemmeside vedrørende Strandmølleskolen. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at klageren har en naturlig interesse i at kunne disponere over domænenavnet ”strandmølleskolen.dk”. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor klagenævnet på det foreliggende grundlag ikke har mulighed for at vurdere, om indklagede har nogen reel interesse i fortsat at kunne råde over domænenavnet ”strandmølleskolen.dk”. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden af 1. december 2017, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet har fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i anvendelse. Indklagede registrerede domænenavnet ”strandmølleskolen.dk” den 5. marts 2016, og det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede ikke på noget tidspunkt ses at have anvendt domænenavnet på nogen aktiv måde. Klagenævnet finder på baggrund af det anførte, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet ”strandmølleskollen.dk”, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes registrering af domænenavnet ”strandmølleskolen.dk” vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1.

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”strandmølleskolen.dk” skal overføres til klageren, Strandmølleskolen. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 16. januar 2020.