re-ad.dk

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2019-0308

Klager:
Niklas Suhr Lillebæk
Ravneshave 6
4140 Borup
Danmark

Indklagede:
Lean Domains
Dept 886 43 Owston Road Carcroft
DN6 8DA Doncaster
England

Parternes påstande:

Klagerens påstand Principalt: Indklagede tilpligtes at overdrage registreringen af domænenavnet ”re-ad.dk” til klageren.

Subsidiært: Registreringen af domænenavnet ”re-ad.dk” slettes.

Indklagedes påstand: Indklagede har ikke svaret i sagen.

Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 4. november 2019 med tre bilag (bilag 1-3).

Registreringsdato: Domænenavnet ”re-ad.dk” er registreret den 30. oktober 2019.

Sagsfremstilling:

I klageskriftet er bl.a. anført følgende: ”Klager står som nr. 1 i ventelisteposition til domænet re-ad.dk (Bilag 1). Domænet er i dag ejet af Lean Domains (LD2928-DK), som er en engelsk virksomhed der lever af at sælge domænenavne (Bilag 2). 2 Jeg vedlægger til nævnets orientering et skærmbillede af siden, hvoraf eksplicit fremgår, at domænet er til salg (Bilag 3) … Det gøres gældende, at nævnet kan behandle sagen i medfør af Domænelovens § 15, stk. 1, idet indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet registrere. Det gøres gældende, at indklagedes registrering er i strid med Domænelovens § 12, stk. 2, idet indklagede alene har registreret og opretholder registreringen af domænet re-ad.dk med henblik på at sælge det til højest bydende. Jeg skal i øvrigt henvise til nævnets afgørelse 2010-0184. Det gøres på den baggrund principalt gældende, at domænet re-ad.dk skal overdrages til klager, som – i kraft at sin betalte ventelisteposition – har ret til domænet. Det gøres subsidiært gældende, at registreringen af domænet re-ad.dk skal slettes.”

Som bilag 1 har klageren fremlagt skærmprint fra DK Hostmasters hjemmeside med angivelse af klagerens ventelisteposition vedrørende domænenavnet ”re-ad.dk”.

Ved opslag på domænenavnet ”re-ad.dk” har sekretariatet den 9. december 2019 taget følgende kopi, jf. bilag 3:

Ved at klikke på linket ”Køb dette domæne” øverst på ovenstående hjemmeside blev sekretariatet 3 ledt videre til følgende hjemmeside på domænenavnet ”mydomaincontact.com:

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

• at klageren står øverst på ventelisten hos DK Hostmaster til domænenavnet ”re-ad.dk”, • at indklagede lever af at sælge domænenavne,

• at domænenavnet ”re-ad.dk” er udbudt til salg, og

• at indklagede alene har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”re-ad.dk” med henblik på at sælge det til højestbydende i strid med domæneloven.

Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. Nævnets bemærkninger:

Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets forretningsorden. Klageren har gjort gældende, at indklagede alene har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”re-ad.dk” med henblik på at sælge det til højestbydende. Sagen giver derfor først 4 og fremmest anledning til at overveje, om indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”re-ad.dk” i strid med § 25, stk. 2, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.”

Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.:

”Det foreslåede stk. 2 er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2. Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i medfør af bestemmelsen. Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet. Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den, der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold. Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner. Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser. Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver efterfølgende adfærd.”

Det fremgår af oplysningerne i sagen, at hjemmesiden under domænenavnet ”re-ad.dk” på nuværende tidspunkt – ud over at indeholde enkelte såkaldte ”relaterede links” – indeholder et link med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt videre til hjemmesiden www.mydomaincontact.com, hvor det tilsyneladende er muligt at kontakte indklagede med henblik på at byde på domænenavnet. På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”re-ad.dk” alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det pågældende domænenavn. Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet lægger herefter bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet i strid med domænelovens § 25, stk. 2. Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”re-ad.dk” registrere, og klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren.

Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”re-ad.dk” skal overføres til klageren, Niklas Suhr Lillebæk. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 16. januar 2020.