fokus.dk

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2019-0289

Klager:
Fokus
Drosselvej 12
6800 Varde
Danmark

Indklagede:
Sten Svensson
P. Mogensensvej 1,1
3400 Hillerød
Danmark
v/advokat Gabriel L. K. Martiny

Parternes påstande:

Klagerens påstand: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”fokus.dk” til klageren.

Indklagedes påstand: Frifindelse.

Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 21. oktober 2019 med syv bilag (bilag 1-7) og svarskrift af 16. oktober 2019 med 12 bilag (bilag A-L).

Registreringsdato: Domænenavnet ”fokus.dk” er registreret den 31. januar 1997.

Sagsfremstilling: Klageren driver en enkeltmandsvirksomhed, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), fremlagt af klageren som bilag 7, er registreret under navnet Fokus (CVR-nummer 39838001) med startdato den 6. september 2018. Virksomheden er registreret under branchekode 731110 ”Reklamebureauer” og bibranchekoderne 702200 ”Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse” og 591110 ”Produktion af film og videofilm”. Det fremgår endvidere, at virksomheden den 20. oktober 2019 skiftede navn fra ”Foookus” til ”Fokus”. 2 I klageskriftet er anført bl.a. følgende: ”Jeg startede tilbage i 2018, et webbureau, som i dag hedder ”Foookus”. ”Foookus” er også navnet på min hjemmeside (foookus.dk) Se bilag 1 samt virksomhed. (Bilag af virksomhed vedhæftet). Grundet en del forvirring blandt mine kunder, der ofte referer til min virksomhed som ”Fokus” har jeg derfor valgt, at min virksomhed fremadrettet skal hedde ”Fokus”. I den forbindelse, har jeg også skiftet virksomhedsnavn, og derfor ønsker jeg at overtage domænet Fokus.dk. Domænet www.fokus.dk har været registreret siden 1997 til bruger-ID SS16930-DK (Se bilag 2). Et opslag på www.fokus.dk viser blot, at ”siden er under ombygning” (Se bilag 3). Ved et opslag på Wayback Machine, er der begrænset med registreringer efter 2008 (Se bilag 4). I 2013 er der en henvisning til, at siden er ophørt (Se bilag 5). Det dertilhørende CVR-nummer på det ophørte firma viser ved et opslag på https://datacvr.virk.dk/data/, at det blev tvangsopløst i 2012 (Se bilag 6). Det har heller ej lykkedes os at komme i dialog med ejeren af fokus.dk med henblik på overtagelse af domænet. På baggrund af disse registreringer kan jeg konkludere, at domænet ikke har været brugt ”offentlig” siden 2013, samt at der siden dette årstal ikke har været opslået andet end ” SIDEN ER UNDER OMBYGNING”. Det anmodes herom, at domænet bliver overdraget til klager. … Jeg mener, at jeg har ret til dette domæne (Fokus.dk) Da nuværende ejer, ikke virker til at have nogen former for interesser i at bruge det, heller ej i fremtiden. Ydermere mener jeg, at mit firma Fookus har en meget stærk tilknytning og legal ret til navnet ”Fokus”.”

Bilag 1 er følgende skærmprint af klagerens hjemmeside på domænenavnet ”foookus.dk”:

Bilag 2 er et udskrift fra DK Hostmasters WHOIS-database, hvoraf fremgår, at indklagede er registrant af domænenavnet ”fokus.dk”.

Bilag 3 er et skærmprint, hvoraf fremgår, at der ikke findes nogen hjemmeside på domænenavnet ”fokus.dk”, idet der alene fremkom teksten ”Siden er under ombygning”. Ved opslag den 22. oktober 2019 og den 1. december 2019 på ”fokus.dk” har sekretariatet konstateret, at domænenavnet fremstod som vist i bilag 3.

Bilag 4 er følgende skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) med kopi af, hvordan hjemmesiden ”fokus.dk” så ud den 17. december 2014:

Bilag 5 er følgende skærmprint fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) med kopi af, hvordan hjemmesiden ”fokus.dk” så ud den 9. juli 2013:

Bilag 6 er et udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (cvr.dk), hvoraf fremgår, at anpartsselskabet Fokus Forlaget ApS, som indklagede efter det oplyste var medejer af, blev tvangsopløst den 21. marts 2012.

I svarskriftet er anført bl.a. følgende:

”Indklagede har haft domænet siden 1997, hvor han etablerede sig som selvstændig virksomhedskonsulent med speciale i at hjælpe virksomheder, ledere og teams med at holde fokus på gennemførelse af deres planer. Konceptet er velbeskrevet i hans bog ”Fra Vision til resultater – Fokusledelse.” fra 1997. (Uddrag af bogen er vedlagt som Bilag A). Efterfølgende har indklagede brugt konceptet i etablering af et forlag, Fokusforlaget. Indklagede har siden i forskellige regi brugt konceptet ”fokus” i sin rådgivning og er kendt herfor af sine kunder. Det er korrekt, at en af indklagedes virksomheder blev tvangsopløst i forbindelse uenighed med en tidligere forretningspartner. Dette ændrer dog ikke ved, at indklagede stadig anvender og siden 1997 har anvendt konceptet ”fokus” i sin rådgivning, herunder e-mailadressen ssv@fokus.dk. Indklagede anvender både ssv@fokus.dk som sin private e-mailadresse (kommunikation med banker, offentlige myndigheder, læger, tandlæger, e-boks etc.) og erhvervsmæssigt (korrespondance med nuværende, potentielle og tidligere kunder). Som Bilag B, C, D og E fremlægges oversigt over mailboksens (fokus.dk) størrelse og aktivitet. Hvis domænet måtte bliver overdraget, er der også risiko for, at personoplysninger og forretningshemmeligheder vil tilgå forkerte modtagere. Tidligere og nuværende kunder og kunder, der er anbefalet fra tidligere kunder, anvender ssv@fokus.dk til at korrespondere med indklagede, hvorfor opretholdelse af denne emailadresse er særdeles væsentlig for indklagede. Seneste er en virksomhed vendt tilbage efter 10 år ved brug af ssv@fokus.dk for at få indklagede til at bistå i at revidere og gennemføre den nye strategi. E-mails fra nogle af indklagedes kunder vedrørende anvendelse af konceptet ”fokus” og brug af e-mailadressen ssv@fokus.dk fremlægges som Bilag F-G. Indklagede har tidligere anvendt websitet www.fokus.dk og indklagede er ved at opsætte en hjemmeside, der fortælle om indklagedes koncept ”fokus”. Den bliver sat op, så snart DKhostmaster har ophævet blokeringen af domænenavnet. Til yderligere dokumentation af indklagedes brug af ssv@fokus.dk fremlægges Bilag H-J. Til yderligere dokumentation for indklagedes brug af konceptet ”fokus” fremlægges som Bilag K uddrag af indklagedes bog fra 2004 om konceptet. Det er ikke korrekt, at indklagede ikke har været i dialog med klager. Parterne har haft en kort korrespondance, jfr. Bilag L. … Til støttet for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det gældende, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”fokus.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik. Klagers interesse i domænenavnet ”fokus.dk” overstiger ikke indklagedes interesse heri. 6 Det forhold, at hjemmesiden har været under ombygning i en periode, ændrer heller ikke herved. Indklagede har tidligere anvendt websitet www.fokus.dk og indklagede er ved at opsætte en hjemmeside, der fortælle om indklagedes koncept ”fokus”. Den bliver sat op, så snart DK-hostmaster har ophævet blokeringen af domænenavnet. Indklagede har hele perioden siden 1997 anvendt og anvender stadig ssv@fokus.dk som sin primære e-mailadresse til private og erhvervsmæssige forhold, jfr. bl.a. bilag B-E og H-J. Dertil kommer, at indklagedes kunder i hele perioden og stadig anvender ssv@fokus.dk i sin korrespondance med indklagede, jfr. bilag FG. Indklagede har derfor en væsentlig interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet ”fokus.dk”. Hvis domænet måtte bliver overdraget, er der også risiko for, at personoplysninger og forretningshemmeligheder vil tilgå forkerte modtagere. Indklagede har siden 1997 brugt konceptet ”fokus” i forskellige regi i sin rådgivning og er kendt herfor af sine kunder, jfr. bilag A, F, G og K. Dertil kommer, at indklagede har været først i tid med at registrere det pågældende domænenavn. Indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”fokus.dk” kan heller ikke betragtes som illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klager.”

Bilag A viser forsiden på bogen ”Fra vision til resultater – Fokusledelse” som indklagede er forfatter af.

Bilag B-E er udskrifter, der viser, at indklagede har en mailadresse tilknyttet domænenavnet ”fokus.dk”. Udskrifterne viser i øvrigt omfanget af indklagedes brug af denne mailadresse. Det fremgår heraf, at indklagede fortsat anvender mailadressen i et ikke ubetydeligt omfang.

Bilag F er en mail af 30. oktober 2019, hvori administrerende direktør Per Bie, DanBolig, erklærer bl.a., at han siden 2006 har anvendt indklagedes Fokus-koncept som et strategisk ledelsesværktøj i de virksomheder, hvor han har haft sit virke.

Bilag G er en mail af 31. oktober 2019, hvori Peter Kamper, Lou Revision, erklærer bl.a., at han siden 2008 har anvendt indklagedes Fokus-koncept som et strategisk ledelsesværktøj i Lou Revision.

Bilag H er en mail af 12. januar 2019 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til indklagede. Det fremgår, at mailen er sendt til indklagedes mailadresse tilknyttet domænenavnet ”fokus.dk”.

Bilag J er to fakturaer fra henholdsvis 15. februar 2010 og 4. oktober 2009, hvor indklagedes mailadresse er anført som kontakt-mailadresse.

Bilag K viser forsiden på bog ”Tro på det – Forstå tankens kraft og udnyt den selvopfyldende effekt”, som indklagede er forfatter af og som er udgivet af forlaget ”Fokus Forlag”.

Bilag L er en SMS-korrespondance mellem klageren og indklagede, hvoraf fremgår, at klageren den 21. oktober 2019 fremsatte tilbud om køb af domænenavnet ”fokus.dk”, hvilket indklagede samme dag afslog. Ved en søgning i Google (www.google.dk) den 2. december 2019 på ”fokus” blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca. 42.900, når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Af de første 50 søgeresultater vedrørte ingen klager eller indklagede. Søgeresultaterne var af vidt forskellig karakter og vedrørte bl.a. definitionen af ordet ”fokus”, dagbladet Politikens sektion ”Fokus”, en folkeoplysningshjemmeside ved navn ”Fokus Folkeoplysning”, Forsvarets HR-portal og en festival ved navn ”Fokus Festival”.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

• at klageren i 2018 stiftede webbureauet ”Foookus”,

• at klageren sidenhen er blevet opmærksom på, at virksomhedsnavnet giver anledning til forvirring, hvorfor navnet er blevet ændret til ”Fokus”,

• at klageren ønsker at anvende domænenavnet ”fokus.dk” som led i sin virksomhed,

• at indklagede ikke har ønsket at indgå i dialog om overdragelse af domænenavnet ”fokus.dk”,

• at indklagede har været registrant af domænenavnet ”fokus.dk” siden 1997, men de sidste mange år – i hvert fald siden 2012/2013, hvor indklagedes virksomhed blev tvangsopløst – ikke har anvendt det til en hjemmeside,

• at indklagede således ikke længere kan anses for at have nogen interesse i domænenavnet ”fokus.dk”, og

• at klageren derimod har en stærk interesse i domænenavnet, idet det skal bruges som led i klagerens virksomhed.

Indklagede har gjort gældende,

• at indklagede har været registrant af domænenavnet ”fokus.dk” siden 1997, hvor indklagede etablerede sig som selvstændig virksomhedskonsulent med speciale i at hjælpe virksomheder, ledere og teams med at holde fokus på at gennemføre deres planer,

• at indklagedes koncept er velbeskrevet i indklagedes bog ”Fra Vision til resultater – Fokusledelse”,

• at indklagede endvidere har etableret forlaget ”Fokusforlaget”,

• at indklagede løbende har brugt ”fokus”-konceptet i forskellige rådgivningsmæssige sammenhæng, hvorfor indklagedes kunder kender konceptet,

• at det er korrekt, at en af indklagedes virksomheder blev tvangsopløst i 2012, men det ændrer ikke ved, at indklagede stadig og siden 1997 har anvendt ”fokus”-konceptet,

• at indklagede i øvrigt anvender en mailadresse med tilknytning til domænenavnet ”fokus.dk” – både som sin private og erhvervsmæssige mailadresse,

• at indklagede således anvender denne mailadresse til kommunikation med bl.a. banker, offentlige myndigheder, læger, tandlæger, e-boks samt aktuelle og potentielle kunder, hvilket er dokumenteret ved de fremlagte bilag (bilag F-L),

• at det ikke er korrekt, at der ikke har været dialog mellem parterne, idet indklagede den 21. oktober 2019 har afvist at sælge domænenavnet ”fokus.dk” til klageren,

• at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”fokus.dk” ikke indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik,

• at klagers interesse i domænenavnet ”fokus.dk” ikke overstiger ikke indklagedes,

• at det forhold, at hjemmesiden på domænenavnet ”fokus.dk” har været under ombygning i en periode, ikke ændrer herved,

• at indklagede tidligere har anvendt domænenavnet ”fokus.dk” til en hjemmeside, og er ved at opsætte en ny hjemmeside, der skal fortælle om indklagedes koncept ”fokus”,

• at indklagede har således en væsentlig interesse i at fastholde registreringen af domænenavnet ”fokus.dk”,

• at der vil være en risiko for, at indklagedes personoplysninger og forretningsmæssige hemmeligheder vil tilgå forkerte, hvis domænenavnet overdrages,

• at indklagede i øvrigt har været først i tid med at registrere domænenavnet ”fokus.dk”, og

• at indklagedes registrering og fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”fokus.dk” ikke kan betragtes som illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klager.

Nævnets bemærkninger:

Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdes af domænenavnet ”fokus.dk” er i strid med god domæneskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”.

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat blandt andet, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er blandt andet anført følgende om disse hensyn:

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en 9 tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Klageren, der driver enkeltmandsvirksomheden Fokus, ønsker efter det oplyste at anvende domænenavnet ”fokus.dk” til brug for virksomhedens hjemmeside. Klagenævnet finder på den baggrund, at klageren har en naturlig, kommerciel interesse i, at kunne gøre brug af domænenavnet ”fokus.dk”. Denne interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Ved denne interesseafvejning må det tillige tages i betragtning, at ”fokus” er et helt almindeligt dansk ord, og at sekretariatets undersøgelser viser, at også mange andre end sagens parter kan have en naturlig interesse i at kunne være råde over domænenavnet ”fokus.dk”. Indklagede har dokumenteret, at indklagede anvender det omtvistede domænenavn til kommunikation via mail både privat og erhvervsmæssigt, hvilket efter det oplyste har været tilfældet siden 1997. Indklagede har endvidere redegjort for, at domænenavnet har stor betydning for indklagede forretningskoncept vedrørende ”Fokus-ledelse”, og at indklagede planlægger at lancere en ny hjemmeside på domænenavnet. Efter en samlet vurdering af parternes modstående interesser finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af registreringen af domænenavnet ”fokus.dk” indebærer en overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god domæneskik. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, der giver anledning til at antage, at indklagedes registrering af domænenavnet ”fokus.dk” skulle være illoyal eller på anden måde retsstridig i forhold til klageren, og da indklagede har været først i tid med hensyn til at lade domænenavnet registrere, træffer nævnet herefter følgende

A F G Ø R E L S E

Der kan ikke gives klageren, Fokus, medhold. Dato: 16. januar 2020.