bb-labels.dk

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2019-0287

Klager:
BB DATA TEKNIK A/S
Transformervej 18
2860 Søborg
Danmark

Indklagede:
Benthe Sindberg Olesen
Højenhald 9, 1. th.
2700 Brønshøj
Danmark

Parternes påstande:

Klagerens påstand: Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”bb-labels.dk” til klageren.

Indklagedes påstand: Indklagede har ikke nedlagt en egentlig påstand i sagen.

Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 22. oktober 2019 med to bilag (bilag 1 og 2) og svarskrift af 4. november 2019 uden bilag.

Registreringsdato: Domænenavnet ”bb-labels.dk” er registreret den 19. december 2016.

Sagsfremstilling: Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under navnet BB DATA TEKNIK A/S (CVR-nummer 15512377) med startdato den 1. oktober 1991. Selskabet har ifølge Det Centrale Virksomhedsregister til formål at drive handel og industrivirksomhed inden for edb-branchen, bl.a. med salg af systemer m.m. Selskabet er registreret under branchekode ”465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software”.

Det fremgår af klageskriftet, at klageren har registreret domænenavnet ”bbdata.dk”. Ved opslag den 1. december 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dk-hostmaster.dk) har sekretariatet konstateret, at domænenavnet ”bbdata.dk” er registreret den 23. juni 1997, og at registranten af domænenavnet er klageren.

Ved opslag den 1. december 2019 på ”bbdata.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:

Ved at klikke på feltet ”PROFIL” på ovenstående hjemmeside fremkom bl.a. følgende beskrivelse af klagerens virksomhed:

”Velkommen til BB Data Teknik A/S – værdier, målsætninger og kompetencer BB Data blev grundlagt i 1982 og er en 100% dansk ejet IT-virksomhed, som arbejder med professionel stregkodebaseret datafangst. Hos BB Data sætter vi fokus på vores hovedkompetencer, som er labelprintere og mobile løsninger til logistik, transport, industri og Healthcare.”

I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:

”I forlængelse af tidligere sag 2019-0105 omhandlende ”bblabels.dk”: Historien er, at en tidligere medarbejder melder sig syg, og efter et længerevarende forløb opsiges medarbejderen. 2 dage efter opsigelsens udløb starter denne tidligere medarbejder sin egen virksomhed, med konkurrende produkter. I den forbindelse har medarbejderen brugt en stråmand til at oprette domæner til brug for denne nye virksomhed. Domænerne er oprettet 4 måneder før sygemeldingen! Det er nu gået op for os, at de har misbrugt vores domæne (”bbdata.dk”) ved at oprette domæner der ligge meget tæt op ad vores domæne, som vi har haft i 20 år. 3 […] Se vedhæftede afsagte straksdom. Min virksomhed BBDATA-TEKNIK A/S har ejet og brugt BBDATA.DK i 20 år, og derfor må det betragtes som mit, uden sammenligning. Og i et vist omfang også domæner der ligger til på BBDATA.DK. Derfor må det anses for urimeligt at disse domæner omfattet af klager kan gives til andre brugere. Som nævnt er der lige afsagt dom til min fordel vedr. ”bblabels.dk”, så derfor anser jeg det som en formsag at få overført ”bb-labels.dk”, da det domæne jo er oprettet samtidig, og med samme formål.”

Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt kopi af klagenævnets afgørelse af 10. oktober 2019 (j.nr. 2019-0105) vedrørende domænenavnene ”bblabels.dk” og ”bb-data.dk”. Klageren i sagen var BB DATA TEKNIK A/S, mens indklagede var Benthe Sindberg Olesen. Af klagenævnets afgørelse fremgår det, at indklagede og dennes repræsentant i sagen har taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand om overførsel af domænenavnet ”bb-data.dk” og overført dette domænenavn til klageren. I forhold til domænenavnet ”bblabels.dk” fandt nævnt i afgørelsen, at indklagedes opretholdelse af registreringen af dette domænenavn var i strid med domænelovens § 25, stk. 1, hvorfor domænenavnet ”bblabels.dk” skulle overføres til klageren. Af afgørelsen fremgår af nævnets begrundelse bl.a. følgende:

”Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren, der er registreret under navnet BB DATA TEKNIK A/S med startdato den 1. oktober 1991, driver virksomhed inden for bl.a. handel og industrivirksomhed, herunder med salg af labelprintere og labelsoftware. Endvidere fremgår det, at klageren den 23. juni 1997 registrerede domænenavnet ”bbdata.dk”, der anvendes til en hjemmeside for klagerens virksomhed. Klageren har bl.a. gjort gældende, at indklagede registrerede domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk”, mens indklagedes repræsentant var ansat i klagerens virksomhed, og at indklagede og dennes repræsentant i forbindelse med registreringen af domænenavnene har spekuleret i navneligheden med det af klageren registrerede domænenavn ”bbdata.dk” og med henblik på at udnytte klagerens omdømme på markedet. Indklagedes repræsentant i sagen, Christine Boesen Magnussen, der i CVR står anført som ejer af virksomheden LabelXperten ApS, har oplyst over for klagenævnet, at indklagede og dennes repræsentant i 2017 registrerede en række domænenavne med henblik på senere oprettelse af virksomhed, og at domænenavnene anvendes til at viderestille til en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS. Dette understøttes af sekretariatets undersøgelser, der viser, at bl.a. domænenavnet ”bblabels.dk” anvendes til at viderestille til domænenavnet ”labelxperten.dk”, der indeholder en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS, som ifølge hjemmesiden driver virksomhed inden for bl.a. produktion af labels og salg af labelprintere. Indklagedes repræsentant har endvidere oplyst, at registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” bl.a. henviser til navnene Benthe, der er indklagedes fornavn, og Boesen, der er indklagedes repræsentants efternavn, at bogstavet ”b” tillige går igen i bl.a. navnet for indklagedes repræsentants ægtefælle, og at det ikke er udelukket, at domænenavnet ”bblabels.dk” vil blive anvendt aktivt engang i fremtiden. 4 Klagenævnet finder det påfaldende, at indklagede registrerede domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk” på et tidspunkt, hvor indklagedes repræsentant – ifølge klagerens oplysninger, som på dette punkt ikke er bestridt af indklagede – var ansat i klagerens virksomhed BB DATA TEKNIK A/S, og at domænenavnet ”bblabels.dk” aktuelt anvendes til at viderestille til en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS, som må anses for at drive konkurrerende virksomhed i forhold til klagerens virksomhed. Som det fremgår oven for i sagsfremstillingen, har indklagede og dennes repræsentant i sagen taget bekræftende til genmæle over for klagerens påstand om overførsel af domænenavnet ”bbdata.dk” og overført dette domænenavn til klageren. På baggrund af sagens oplysninger er det imidlertid klagenævnets vurdering, at indklagede og dennes repræsentant i forbindelse med registreringen af både domænenavnet ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk” – uagtet at sidstnævnte domænenavn ikke umiddelbart frembyder en klar forvekslingsrisiko med klagerens domænenavn ”bbdata.dk” – har spekuleret i ligheden med klagerens virksomhedsnavn og domænenavnet ”bbdata.dk”. Klagenævnet finder således, at formålet med registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” har været en intention om at bruge domænenavnet ”bblabels.dk” på en måde, som skaber forveksling mellem klagerens og indklagedes repræsentants hjemmeside, og at lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS. Klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at indklagedes registrering af domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk” blev foretaget samtidigt og på et tidspunkt, hvor indklagedes repræsentant var ansat i klagerens virksomhed BB DATA TEKNIK A/S, og at domænenavnet ”bblabels.dk” anvendes til at viderestille til en hjemmeside for den konkurrerende virksomhed LabelXperten A/S. På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagedes og dennes repræsentants handlemåde i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” samlet set fremtræder som illoyal og chikanøs over for klageren.”

Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 29. marts 2019 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klagerens virksomhed, jf. nærmere herom oven for i sagsfremstillingen. I svarskriftet har indklagede bl.a. anført følgende:

”I afgørelsen af 10/10 2019, står der at domænenavnet bblabels.dk, skal overføres til BB DATA TEKNIK A/S. Det bliver svært, da de allerede står som ejer af dette domæne, og benytter det til henvisning til egen hjemmeside. Så hvorfor er der overhovedet denne sag? Hvordan kan klagenævnet mene at bblabels udgør en forvekslingsrisiko, når fx. bbtryk el. bbhobby ikke er et problem?”.

Ved opslag den 22. oktober 2019 på ”bb-labels.dk” blev sekretariatet viderestillet til ”labelxperten.dk”, som der er taget følgende kopi af:

Ved sekretariatets fornyede opslag den 1. december 2019 på ”bb-labels.dk” fremkom der ikke nogen hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag den 1. december 2019 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af domænenavnet ”bb-labels.dk”. DK Hostmaster har den 3. december 2019 oplyst, at indklagede – udover at være registrant af domænenavnet ”bb-labels.dk” – under samme bruger-id (BO1956-DK) ikke er registrant af andre domænenavne under .dk-internetdomænet. Ved opslag den 8. december 2019 i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) har sekretariatet konstateret, at der under navnet LabelXperten ApS (CVR-nummer 38829688) er registreret et anpartsselskab med startdato den 2. august 2017. Selskabet har ifølge Det Centrale Virksomhedsregister til formål bl.a. at sælge labels/printmedier, printere, kontorartikler, printopgaver, serviceydelser, installation af datanetværk og at udføre alle former for serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer. Selskabet er desuden registreret under branchekode ”465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software”. Som direktør og reel ejer af selskabet er registreret Christine Boesen Magnussen.

Sekretariatet har ved opslag den 8. december 2019 på ”bb-labels.dk” i Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org) konstateret, at der ikke er lagret hjemmesider under domænenavnet.

Parternes anbringender kan sammenfattes således:

Klageren har gjort gældende,

• at den indgivne klage i nærværende sag skal ses i forlængelse af klagenævnets afgørelse af 10. oktober 2019 i j.nr. 2019-0105 vedrørende domænenavnet ”bblabels.dk”,

• at historien er, at en af klagerens tidligere medarbejdere er blevet opsagt efter et længere sygdomsforløb,

• at medarbejderen to dage efter opsigelsens udløb startede egen virksomhed med konkurrerende produkter til klagerens virksomhed,

• at medarbejderen i forbindelse har benyttet en stråmand til at oprette domænenavne til brug for den nystartede virksomhed,

• at domænenavnene er blevet oprettet fire måneder før den tidligere medarbejders sygemelding,

• at det er gået op for klageren, at indklagede og dennes stråmand har misbrugt klagerens domænenavn ”bbdata.dk” ved at oprette domænenavne, som ligger meget tæt op ad klagerens domænenavn,

• at klageren på nuværende tidspunkt har haft registreret domænenavnet ”bbdata.dk” i 20 år,

• at klagerens registrering af domænenavnet ”bbdata.dk” i et vist omfang må anses for at forhindre andre i at benytte domænenavne, der ligger tæt op ad klagerens domænenavn,

• at klageren i lyset af klagenævnets afgørelse i j.nr. 2019-0105 anser det for en formsag at få overført domænenavnet ”bb-labels.dk”,

• at domænenavnet ”bb-labels.dk” er oprettet samtidig og med samme formål som domænenavnet ”bblabels.dk”, og

• at domænenavnet ”bb-labels.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.

Indklagede har gjort gældende,

• at der i klagenævnets afgørelse af 10. oktober 2019 står, at domænenavnet ”bblabels.dk” skal overføres til klageren,

• at dette bliver svært, da klageren allerede står anført som ejer af dette domænenavn og benytter det til henvisning til egen hjemmeside,

• at indklagede derfor stiller sig uforstående over for klagen i nærværende sag, og

• at indklagede ikke forstår, hvordan klagenævnet kan mene, at ”bblabels” udgør en forvekslingsrisiko, når det ikke er tilfældet med f.eks. ”bbtryk” eller ”bbhobby”.

Nævnets bemærkninger: Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og opretholdelse af domænenavnet ”bb-labels.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har følgende ordlyd:

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik”.

I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af 7 kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn:

”Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed.”

Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens § 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning og en afvejning af, om et domænenavn anvendes på loyal måde og til varetagelse af legitime interesser. Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren er registreret som aktieselskab under navnet BB DATA TEKNIK A/S og ifølge Det Centrale Virksomhedsregister har til formål at drive handel og industrivirksomhed inden for edb-branchen, bl.a. med salg af systemer mm. Klageren er registreret under branchekode ”465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software”. Endvidere fremgår det bl.a., at klageren den 23. juni 1997 registrerede domænenavnet ”bbdata.dk”, som anvendes til en hjemmeside for klagerens virksomhed, der efter det oplyste bl.a. knytter sig til salg af labelprintere og labelsoftware. Klageren har henvist til klagenævnets afgørelse af 10. oktober 2019 (j.nr. 2019-0105) vedrørende domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk”, og som angik de samme parter som parterne i nærværende klagesag. I denne tidligere klagesag vedrørende ovennævnte domænenavne gjorde klageren gældende bl.a., at indklagede registrerede domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk”, mens indklagedes repræsentant i sagen, Christine Boesen Magnussen, var ansat i klagerens virksomhed, og at indklagede og dennes repræsentant i forbindelse med registreringen af domænenavnene har spekuleret i navneligheden med det af klageren registrerede domænenavn ”bbdata.dk” og med henblik på at udnytte klagerens omdømme på markedet. I den tidligere sag oplyste indklagedes repræsentant i sagen, Christine Boesen Magnussen, der i Det Centrale Virksomhedsregister står anført som direktør og reel ejer af virksomheden LabelXperten ApS, at indklagede og dennes repræsentant i 2017 registrerede en række domænenavne med henblik på senere oprettelse af virksomhed, og at domænenavnene anvendes til at viderestille til en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS. Indklagedes repræsentant oplyste endvidere, at registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” bl.a. henviser til navnene Benthe, der er indklagedes fornavn, og Boesen, der er indklagedes repræsentants efternavn, og at bogstavet ”b” tillige går igen i bl.a. navnet for indklagedes repræsentants ægtefælle. Klagenævnet fandt det i j.nr. 2019-0105 påfaldende, at indklagede registrerede domænenavnene ”bbdata.dk” og ”bblabels.dk” på et tidspunkt, hvor indklagedes repræsentant – ifølge klagerens oplysninger, som ikke blev bestridt af indklagede – var ansat i klagerens virksomhed BB DATA TEKNIK A/S, og at domænenavnet ”bblabels.dk” aktuelt blev anvendt til at viderestille til en hjemmeside for virksomhed LabelXperten ApS, som må anses for at drive konkurrerende virksomhed i forhold til klagerens virksomhed. På baggrund af sagens oplysninger var det klagenævnets vurdering, at indklagede og dennes repræsentant i sagen i forbindelse med registreringen af både domænenavnet ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk” – uagtet at sidstnævnte domænenavn ikke umiddelbart frembød en klar forvekslingsrisiko med klagerens domænenavn ”bbdata.dk” – har spekuleret i ligheden med klagerens virksomhedsnavn og domænenavnet ”bbdata.dk”. Klagenævnet fandt således, at formålet med registreringen af domænenavnet ”bblabels.dk” havde været en intention om at bruge domænenavnet ”bblabels.dk” på en måde, som skaber forveksling mellem klagerens og indklagedes repræsentants hjemmeside, og at lede internetbrugere, der søgte efter klageren, over til en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS. Klagenævnet lagde i den forbindelse vægt på, at indklagedes registrering af domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk” blev foretaget samtidigt og på et tidspunkt, hvor indklagedes repræsentant var ansat i klagerens virksomhed BB DATA TEKNIK A/S, og at domænenavnet ”bblabels.dk” blev anvendt til at viderestille til en hjemmeside for den konkurrerende virksomhed LabelXperten A/S. Det omtvistede domænenavn ”bb-labels.dk” er registreret af indklagede på samme tidspunkt som domænenavnene ”bb-data.dk” og ”bblabels.dk”, dvs. den 19. december 2016.

I betragtning af det tidsmæssige sammenfald og det oven for anførte, finder klagenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede og dennes repræsentant i den tidligere klagesag, Christine Boesen Magnussen, også i forhold til domænenavnet ”bb-labels.dk” har spekuleret i ligheden med klagerens virksomhedsnavn og domænenavnet ”bbdata.dk”, uanset at domænenavnet ikke umiddelbart frembyder en klar forvekslingsrisiko med klagerens domænenavn ”bbdata.dk”. Efter klagenævnets vurdering har også formålet med registreringen af domænenavnet ”bb-labels.dk” været en intention om at bruge domænenavnet ”bb-labels.dk” på en måde, som skaber forveksling mellem klagerens og Christine Boesen Magnussens hjemmeside, og at lede internetbrugere, der søger efter klageren, over til en hjemmeside for virksomheden LabelXperten ApS. Det af indklagede anførte om den manglende forvekslingsrisiko kan ikke give anledning til en anden vurdering, ligesom det ikke ændrer herved, at domænenavnet ”bb-labels.dk” efter klagens indgivelse ikke længere viderestiller til”labelxperten.dk”.

På den anførte baggrund finder klagenævnet, at indklagedes handlemåde i forbindelse med registreringen af domænenavnet ”bb-labels.dk” samlet set fremtræder som illoyal og chikanøs over for klageren. Da indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”bb-labels.dk” herefter er i strid med domænelovens § 25, stk. 1, træffer klagenævnet i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

A F G Ø R E L S E

Registreringen af domænenavnet ”bb-labels.dk” skal overføres til klageren, BB DATA TEKNIK A/S. Overførslen skal gennemføres straks. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 16. januar 2020.