FRE-19/03458-33: Erhvervsdrivende havde ikke pligt til at oplyse om udgiften til at skifte telefonens skærm

Afgørelse fra Forbrugerklagenævnet

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: Forbrugeren kan ikke få medhold i sit krav.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

På Forbrugerklagenævnets vegne den 4. december 2019 Joachim Kromann / Mette Kristensen Formand Fuldmægtig

Forbruger: Forbrugeren

Erhvervsdrivende: Den erhvervsdrivende

Klage: Køb af mobiltelefon.

Spørgsmål om mangler og ophævelse af købet.

Sag: FRE-19/03458-33

Sagsbehandler: /mnk

Nævnets begrundelse for afgørelsen: Denne sag drejer sig om, hvorvidt den erhvervsdrivende på tidspunktet for forbrugerens køb af en mobiltelefon burde have oplyst om størrelsen af den udgift, som vil være forbundet med en udskiftning af mobiltelefonens skærm. Forbrugeren købte den 8. september 2018 hos den erhvervsdrivende en mobiltelefon af mærket Samsung Galaxy S8, et sikkerhedsglas samt påsætning heraf for 4.447 kr. Den 17. september 2018 tabte han mobiltelefonen, og der skete derved en skade på mobiltelefonens skærm. Han kontaktede den erhvervsdrivende for at få skærmen udskiftet. Den erhvervsdrivende oplyste, at prisen for udskiftning af skærmen udgjorde 3.025 kr., og selskabet tilbød at tilbagebetale det beløb, forbrugeren havde erlagt for køb og påsætning af sikkerhedsglasset.

Forbrugeren har krævet at ophæve købet af en mobiltelefon med påsat sikkerhedsglas og købesummen på 4.447 kr. tilbagetalt. Han har til støtte herfor anført, at den erhvervsdrivende på købstidspunktet burde have oplyst ham om, at udgiften til udskiftning af mobiltelefonens skærm svarede til 75 % af mobiltelefonens nypris.

Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav og anført, at selskabet ikke har en oplysningspligt i relation til udgiften til udskiftning af skærm eller andre dele på et produkt.

Det fremgår af den sagkyndiges udtalelse, at udskiftning af skærmen vil koste 2.800-3.000 kr. inkl. moms. Der foreligger en mangel, hvis sælger har forsømt at give køber oplysninger om forhold, som sælger kendte eller burde kende, og som må antages at have haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden (købelovens § 76, stk. 1, nr. 3). Lider salgsgenstanden af en mangel, kan køberen kræve afhjælpning af manglen, omlevering, et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig (købelovens § 78, stk. 1).

Nævnet finder, at den erhvervsdrivende ikke i forbindelse med forbrugerens køb af den i sagen omhandlende mobiltelefon har haft pligt til særskilt at oplyse om de udgifter, som vil være forbundet med udskiftning af telefonens skærm eller øvrige produktdele. Nævnet har herved lagt vægt på, at det er en oplysning, som den erhvervsdrivende ikke har haft anledning til at antage ville have betydning for forbrugerens bedømmelse af mobiltelefonen. Forbrugeren kan derfor ikke få medhold i det fremsatte krav.

Forbrugerklagenævnets sammensætning: Nævnet var under mødet sammensat således: Joachim Kromann, nævnets formand Susanne Danø, indstillet af Forbrugerrådet Tænk Britt Vangsted, indstillet af Forbrugerrådet Tænk Lars Frolov-Hammer, indstillet af Dansk Industri Uffe Mygind Krempel, indstillet af Brancheforeningen Dansk Luftfart