FRE-18/09950-148: Forbrugeren var berettiget til erstatning for en personskade, som hun blev påført ved den erhvervsdrivende behandling

Afgørelse fra Forbrugerklagenævnet

Forbrugerklagenævnet har truffet følgende afgørelse: Den erhvervsdrivende skal inden 30 dage fra forkyndelsestidspunktet betale 14.700 kr. til forbrugeren med tillæg af rente med rentelovens rentesats af 3.700 kr. fra den 4. januar 2018, af 4.000 kr. fra den 30. oktober 2018 og af 7.000 kr. fra den 31. januar 2019. Den erhvervsdrivende skal betale 6.000 kr. til Nævnenes Hus til dækning af sagsomkostninger. Beløbet skal betales senest 30 dage efter datoen for udsendelse af opkrævning af beløbet.

Nævnets afgørelse uddybes i afsnittet ”Nævnets begrundelse for afgørelsen” nedenfor.

Nævnenes Hus tilbagebetaler klagegebyret på 400 kr. til forbrugeren.

På Forbrugerklagenævnets vegne den 4. december 2019 Joachim Kromann / Helle S. Krogh Formand Fuldmægtig

Forbruger: Forbrugeren

Erhvervsdrivende: Den erhvervsdrivende

Klage: Aftale om skønhedsbehandling (øjenløft og permanent makeup på læber). Spørgsmål om, hvorvidt behandlingerne er udført fagmæssigt korrekt, tilbagebetaling af vederlag og erstatning.

Sag: FRE-18/09950-148

Sagsbehandler: /hsk

Nævnets begrundelse for afgørelsen: Denne sag drejer sig om, hvorvidt en aftale om en skønhedsbehandling omfattende et øjenløft og permanent makeup på læber er misligholdt.

Forbrugeren fik den 19. oktober 2017 udført et øjenløft og en liplinerbehandling hos den erhvervsdrivende. Den 17. november 2017 fik hun udført endnu en liplinerbehandling. Forbrugeren betalte 1.200 kr. for øjenløftet og 2.500 kr. for liplinerbehandlingerne. Forbrugeren reklamerede efterfølgende til den erhvervsdrivende over, at behandlingerne havde medført dannelse af små ar og rødme på hendes øjenlåg, og at hendes læber fremstod skæve, fordi liplineren var tatoveret over den naturlige læbelinje. Forbrugeren har krævet vederlaget på 3.700 kr. for behandlingerne tilbagebetalt samt erstatning på 10-11.000 kr., hvoraf 7.000 kr. vedrører hendes udgift til øjenlægebehandling på grund af skader på øjenlåg og 3-4.000 kr. vedrører hendes udgift til fjernelse med laser af den permanente makeup på hendes læber. Hun har til støtte for sine krav anført, at hun ved liplinerbehandlingen har fået pletter på læberne og en skævhed ved højre overlæbe, fordi den permanente makeup er lagt over den naturlige læbelinje, og at øjenløftet ikke svarer til det aftalte, at øjenløftet er foretaget uden fornøden autorisation og har medført små ar og rødme omkring hendes øjne. Forbrugeren har oplyst, at hun den 13. december 2018 fik foretaget et øjenløft hos tredjemand med henblik på fjernelse af ardannelserne opstået efter den erhvervsdrivendes behandling, og at hun betalte 7.000 kr. herfor.

Den erhvervsdrivende har afvist forbrugerens krav og anført, at behandlingerne er udført fagmæssigt korrekt og på lovlig vis. Hun har oplyst, at Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt, at hun kan foretage øjenløft af den omhandlede karakter. Styrelsen for Patientsikkerhed har udtalt, at det er styrelsens vurdering, at behandling med fibroblast er omfattet af bekendtgørelse om kosmetisk behandling § 4, nr. 24, om ablativ behandling, hvilken behandling alene må udføres af læger med speciallægeanerkendelse i dermato-venerologi.

Den sagkyndige har konstateret, at der har dannet sig ar og rødme i huden ved forbrugerens øvre øjenlåg efter øjenløftet. Den sagkyndige har i den forbindelse udtalt, at dette skyldes forbrænding af huden ved behandlingen. Den sagkyndige har endvidere konstateret, at forbrugerens overlæbe har en naturlig skævhed, men at liplinerbehandlingen har markeret skævheden yderligere. Det er den sagkyndiges vurdering, at det konstaterede afviger fra, hvad man sædvanligvis må forvente ved behandlinger af de pågældende typer, og at det konstaterede skyldes en fagmæssigt ukorrekt udførelse af behandlingerne.

Det følger af almindelige obligationsretlige principper, at en tjenesteydelse anses for mangelfuld, hvis ydelsen ikke svarer til, hvad parterne har aftalt, eller hvad forbrugeren sædvanligvis kan forvente af en tilsvarende ydelse. Det samme gælder, hvis ydelsen ikke er udført på en fagmæssigt korrekt måde, eller hvis den erhvervsdrivende har forsømt at give forbrugeren oplysning om forhold, der må antages at have betydning for forbrugerens bedømmelse af ydelsen. Har den erhvervsdrivende misligholdt parternes aftale, er forbrugeren berettiget til at hæve aftalen, og hvis ydelsen har været uden nytte for den pågældende, kræve det fulde vederlag tilbagebetalt. Forbrugeren kan endvidere, om denne har lidt et tab, der er en kausal og adækvat følge af en ansvarspådragende misligholdelse fra den erhvervsdrivendes side, kræve erstatning.

Nævnet vurderer, at hverken øjenløftet eller liplinerbehandlingen er udført fagmæssigt korrekt, og at de leverede tjenesteydelser dermed er behæftet med mangler. Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at den sagkyndige har udtalt, at der ved øjenløftet er sket forbrænding af forbrugerens hud, og at liplinerbehandlingen har markeret en skævhed på forbrugerens læbe yderligere på grund af fagmæssigt ukorrekt udførelse af behandlingen.

Under disse omstændigheder, og da det efter udtalelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed i øvrigt må læggers til grund, at den erhvervsdrivende har udført et øjenløft uden fornøden autorisation, er forbrugeren berettiget til at hæve aftalen og få vederlaget for behandlingerne på i alt 3.700 kr. tilbagebetalt. Forbrugeren er endvidere berettiget til erstatning for den personskade, hun ved den erhvervsdrivendes behandling er blevet påført. Erstatningen fastsættes skønsmæssigt til 11.000 kr. under hensyn til oplysningerne om udgifterne til udbedring af de forbrugeren påførte skader. Renteberegning, omkostninger og tilbagebetaling af klagegebyr Renten beregnes efter den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5, stk. 1 og 2. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 4, af 3.700 kr. fra den 4. januar 2018, hvor forbrugeren indgav klagen til Center for Klageløsning om betaling af beløbet, og indtil den erhvervsdrivende efterlever nævnets afgørelse ved at betale det skyldige beløb til forbrugeren. Renten beregnes i medfør af rentelovens § 3, stk. 4, af 4.000 kr. fra den 30. oktober 2018 og af 7.000 kr. fra den 31. januar 2019, hvor forbrugeren under sagens behandling ved Forbrugerklagenævnet fremsatte yderligere krav, og indtil den erhvervsdrivende efterlever nævnets afgørelse ved at betale de skyldige beløb til forbrugeren.

Beregningen af omkostninger følger af forbrugerklagelovens § 28, stk. 1, sammenholdt med § 27 i bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Nævnenes Hus samt Forbrugerklagenævnet. Tilbagebetaling af klagegebyret følger af § 27, stk. 2, i lov om forbrugerklager.

Forbrugerklagenævnets sammensætning Nævnet var under mødet sammensat således: Joachim Kromann, nævnets formand Susanne Danø, indstillet af Forbrugerrådet Tænk Britt Vangsted, indstillet af Forbrugerrådet Tænk Lars Frolov-Hammer, indstillet af Dansk Industri Uffe Mygind Krempel, indstillet af Brancheforeningen Dansk Luftfart