Sagsnummer: 429

AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET
Sagsnummer: 429

Klageren: XX

Indklagede: ONEPARK A/S Havnegade 18 7100 Vejle

Klagen vedrører: Kontrolafgift på kr. 795,- pålagt for overtrædelse af de skiltede vilkår om parkering inden for bås. Køretøjet i sagen var ved vagtens observation ikke parkeret inden for parkeringsbåsens markering.

Parternes krav: Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret. Indklagede ønsker kontrolafgiften opretholdt.

Nævnets sammensætning: Nævnsformand, dommer Mette Søgaard Vammen, Dennis Lange, FDM, Vibeke Myrtue Jensen, Forbrugerrådet TÆNK, Thomas Jørgensen, DPPB, Steen Jørgensen, DPPB

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: Denne sag vedrører en kontrolafgift pålagt den 30. oktober 2018, kl. 12:18 for parkering med køretøjet med reg.nr. XX på et område benævnt: ”Jernbane Allé 39 og 39A, Vanløse”. Afgiften er pålagt med begrundelsen: ”Parkering uden for afmærket P-bås”. Der er fremlagt foto af eksempel på skiltningen på p-pladsen. Af skiltningen fremgår: ”Alle dage 00.00-24.00 Parkering kun tilladt i opmærkede båse” Af de fotos, der er optaget af parkeringsvagten i forbindelse med kontrolafgiftens udstedelse, fremgår køretøjet parkeret uden for enden af en række båse.

PARTERNES SYNSPUNKTER OVER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET:

Klageren har særligt anført følgende: ”… Båsen var kun opmærket på den ene side, idet den anden side var et ”fortov”. Det skønnes ikke at parkeringen var til gene for andres ind- og udkørsel. Jeg anser kontrolgebyret for utroligt nidkært og appellerer til sund fornuft, og gør i øvrigt opmærksom på, at der ca. 3-4 andre pladsen på parkeringsarealet, hvor der ikke er hvide striber på begge sider, f.eks. på en plads op mod en mur. Hvad er forskellen på en mur og et fortov? Har set anden bil, der ofte holder på pladsen. Denne har p-tilladelse, så hvad er forskellen, når han ikke får kontrolgebyr? Indlæg fra klager: Jeg kan ikke se af sagsfremstillingen, at jeg har talt med 2 andre parkeringsvagter, som kontrollerer området, og begge afviste, at de ville give parkeringsbøde for min måde at parkere på. Jeg generede jo ikke nogens ind- eller udkørsel. …”

Indklagede har særligt anført følgende: ”… Bilen holder i indkørslen til p-pladsen og derfor er det ikke en p-bås. Når der parkeres på en parkeringsplads med påbud om parkering indenfor opmærket bås, er det et krav, at bilen skal holde sig indenfor båsens markering. Parkantens bil har været parkeret udenfor bås under servicemedarbejderens observation. Det fremgår af skiltning på pladsen, at parkering kun er tilladt i opmærkede båse og overtrædelse af bestemmelserne kan medføre udstedelse af et kontrolgebyr på kr. 795,00. …”

SAGENS DOKUMENTER: Parternes indlæg og bilag.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT: 3 medlemmer (Mette Søgaard Vammen, Dennis Lange og Vibeke Myrtue Jensen) udtaler: Af skiltningen på det benyttede parkeringsområde fremgår, at parkering på området kun er tilladt i opmærkede båse. Køretøjet blev observeret af parkeringsvagten parkeret mellem afstribning til en bås på den ene side og brosten på den anden side. Det sted, klageren har parkeret, fremstår som en p-bås, der på den ene side afgrænses af en linje og på den anden side en fysisk foranstaltning. Det samme gør sig gældende for andre båse på det pågældende område, ligesom det er en sædvanlig udformning af en p-bås i enden af en række. Kontrolafgiften er således ikke udstedt med rette. Herefter er ONEPARK A/S ikke berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften.

2 medlemmer (Thomas Jørgensen og Steen Jørgensen) udtaler: Den almindelige forståelse af ordet “bås” indebærer efter mindretallets opfattelse, at der skal være tale om en tydelig markering af et givent areal inden for, hvilket parkeringen skal ske. Henset til den kendsgerning, at der ikke er nogen form for markering på venstre side af klagers køretøj, er parkeringen ikke sket i en bås men derimod på et areal, der tjener som ind-/udkørsel til pladsen. På denne baggrund finder mindretallet, at kontrolgebyret er pålagt med rette. Det bemærkes i den forbindelse, at samtlige båse på pladsen er tydeligt markeret med hvide striber på begge sider af båsene. Der træffes afgørelse efter stemmefleretallet.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE: ONEPARK A/S er ikke berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på kr. 790,-.

Indklagede skal betale kr. 3.500,- i sagsomkostninger til Parkeringsklagenævnet, som sender en opkrævning til indklagede.

Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og/eller eget forsikringsselskab om eventuel retshjælpsforsikring.

På Parkeringsklagenævnets vegne Mette Søgaard Vammen Nævnsformand