Sagsnummer: 761

AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET
Sagsnummer: 761

Klageren: XX

Indklagede: CITY PARKERINGSSERVICE A/S Postboks 76 2610 Rødovre

Klagen vedrører: Kontrolafgift på kr. 795,- pålagt for overtrædelse af de skiltede vilkår om gæstekort. Køretøjet i sagen var på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse forsynet med synligt handicapparkeringskort men ikke med gæstekort.

Parternes krav: Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret. Indklagede ønsker kontrolafgiften opretholdt.

Nævnets sammensætning: Nævnsformand, dommer Mette Søgaard Vammen Dennis Lange, FDM (2 stemmer) Thomas Jørgensen, DPPB Steen Jørgensen, DPPB

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: Denne sag vedrører en kontrolafgift pålagt den 5. februar 2019, kl. 18:54:11 til 18:59:40 for parkering med køretøjet med reg.nr. XX på et område benævnt: ”Rungstedvej 73 A-C”. Afgiften er pålagt med begrundelsen: ”Parkering uden tilladelse”. Der er fremlagt foto af eksempel på skiltningen på p-pladsen. Af skiltningen fremgår: ”P Parkering kun tilladt med gyldigt gæstekort” I båsen, hvor klager har parkeret er malet et piktogram af en kørestolsbruger på asfalten og der er tillige opsat blåt skilt med piktogram af en kørestolsbruger ud for båsen, hvor klager har foretaget parkering. Af sagens fotos ses klagers køretøj med et handicapparkeringskort men ikke med gæstekort.

PARTERNES SYNSPUNKTER OVER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET: Klageren har særligt anført følgende: ”… Jeg har boet og parkeret 5 meter fra jeres parkeringsområde det sidste halvandet års tid. Men igår havde jeg min mor, som handicappet med og derfor valgte vi at parkere, der hvor der er skiltet med to handicapparkeringsskilte. Både bag min bil, hvor jeg holdt parkeret og på selve pladsen er det markeret med hvidt. Der står ikke noget som helst andet om parkering på disse pladser. Der er en form for et skel, hvor I har skiltet med at parkeringspladserne er tilegnet beboerne – der har jeg derfor aldrig parkeret. Men der står ikke noget på den anden side – andet end handicap skiltet. I bedes derfor venligst kreditere denne p-afgift. I kan desuden svagt se handicap-skiltet på billeder der er taget. Parkeringsvagten har så været henne i den anden ende at tage billede af det andet skilt, som er forbeholdt parkering for beboerne. Det er egentlig lidt frækt, men whatever. Har vedhæftet et par billeder så I også selv tydeligt kan se det. Holdt parkeret på siden af den sølvfarvede varevogn. På handicap pladsen. Ser frem til at høre fra jer. Handicap skiltet er blåt med hvid skrift og markeret med hvidt på vejen. Har vedhæftet en video af når man kører ind på området. Det skal siges at deres skilt står en del ovre til højre, når man drejer ind. Altså et sort skilt med hvid skrift om parkering. Kan sagtens tage en mere gennemgribende video, for det er så misvisende. Og desuden holder jeg parkeret på en handicapplads, hvor skiltet er blåt med hvid, hvilket må betyde at det er gældende og andre steder må man gerne parkere. Deres skiltning er manglende og helt hen i vejret, vil jeg mene og tror nærmest alle vil misforstå det …” Replik: ”… Nævner de ikke netop selv, at de ikke håndhæver invalideskilte? Såfremt de ikke gør det, hvorfor udsteder de så parkeringsafgifter ved et invalideskilts-parkeringsplads. Desuden er deres reglement som sagt meget utydeligt. For de biler, som ses til højre på billedet, modtager ikke parkeringsafgifter, selvom de påstår at det gælder for hele vejen. Men det gør det ikke, da de ikke ejer den. Alt i alt, så er jeg sikker på at de ikke har gidet at tage sig tiden til at tage ud og rent faktisk se på skiltningen, som er meget uklar og derfor fastholder de bare. Jeg holder parkeret ved og på kommunens parkeringsplads må jeg gå ud fra i og med deres invalideskilt står både på asfalten og i form af skiltet. Såfremt nuværende dokumentation ikke er nok, så går jeg gerne ud og filmer hele område set til fods i stedet for, blot når man kommer i bil. Sendte jer en video så vidt jeg husker? …”

Indklagede har særligt anført følgende: ”… Det fremgår tydeligt af skiltningen, at på dette private område er parkering kun tilladt med gæstekort. Vi håndhæver ikke invalideskiltet. Og dette skilt står også ved båsen ved siden af klagers køretøj. Som oplyst tidligere, så håndhæver vi ikke invalideskiltet på området, da dette skilt ikke er vores og markeret med vores logo/navn. Køretøjet holder i båsen ved siden af invalide skiltet. På området er tydeligt skiltet med at der kræves en tilladelse for gyldig parkering …”

SAGENS DOKUMENTER: Parternes indlæg og bilag.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT: 2 medlemmer med 3 stemmer (Mette Søgaard Vammen og Dennis Lange) udtaler: Af skiltningen på det benyttede parkeringsområde fremgår, at parkering på området skal ske med gyldigt gæstekort. Det er ubestridt i sagen, at køretøjet er observeret af indklagedes p-vagt uden gæstekort, men med synligt handicapparkeringskort. Ud for båsen, hvor klageren foretog parkeringen er opsat et blåt skilt med hvidt piktogram af en kørestolsbruger. Dette skilt er identisk med den kommunale skiltning ved handicapparkeringsbåse. Der er ikke andre skilte i umiddelbar nærhed af båsen. I båsen, hvor klageren foretog parkeringen var der desuden på asfalten malet et piktogram af en kørestolsbruger. Uanset den øvrige skiltning på området har klageren herefter haft en berettiget forventning om at kunne foretage parkering i den benyttede bås alene med sit handicapparkeringskort. Herefter er CITY PARKERINGSSERVICE A/S ikke berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften.

2 medlemmer (Thomas Jørgensen og Steen Jørgensen) udtaler: I afgørelserne U 2010.1534 H og U 2015.2546 H udtaler Højesteret, at færdselslovens, hverken finder direkte eller analog anvendelse på privatregulerede områder. De to regelsæt, færdselsloven og den privatretlige regulering fungerer, her især uafhængigt af hinanden. Den ene form for regulering udelukker ikke den anden og omvendt. Parkanten kan ikke have en berettiget tvivl om, at den privatretslige regulering også gælder for området, da dette fremgår af indkørselsskiltningen, henset til at § 3, stk. 1, i BEK 202 af 28.02.2014 er iagttaget. Samtidig bemærkes det, at udstederen af handicapkortet på dennes hjemmeside under afsnittet Parkeringsregler (https://handicap.dk/parkeringsregler) oplyser følgende:

”Ovenstående parkeringsregler gælder for parkering på offentlig vej eller område. På private områder f.eks. ved indkøbscentre, eller på pladser hvor det er private firmaer, der står for kontrollen, skal man følge de regler, som de skilter med. I de fleste private områder betyder det normal betaling og samme tidsbegrænsning som alle andre.”

Klager kan derfor ikke have en berettiget antagelse om at kunne foretage parkering i den benyttede bås alene med sit handicapkort. Med hensyn til handicapskiltets udformning bemærkes det, at kontrolgebyret er pålagt d. 05.02.2019, hvorfor § 4 i BEK 202 af 28.02.2014 ikke finder anvendelse, jf. § 5, stk. 3. Med disse bemærkninger finder mindretallet, at kontrolafgiften er pålagt med rette. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE: CITY PARKERINGSSERVICE A/S er ikke berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på kr. 795,-.

Indklagede skal betale kr. 3.500,- i sagsomkostninger til Parkeringsklagenævnet, som sender en opkrævning til indklagede. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og/eller eget forsikringsselskab om eventuel retshjælpsforsikring. På

Parkeringsklagenævnets vegne Mette Søgaard Vammen Nævnsformand