Sagsnummer: 124

AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET
Sagsnummer: 124

Klageren: XX

Indklagede: ONEPARK A/S Havnegade 18 7100 Vejle

Klagen vedrører: Kontrolafgift på kr. 1390,- pålagt for overtrædelse af de skiltede vilkår om anvendelse af gyldigt handicapskilt. Køretøjet i sagen var på tidspunktet for kontrolafgiftens udstedelse ikke forsynet med fuldt synligt handicapkort.

Parternes krav: Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret. Indklagede ønsker kontrolafgiften opretholdt.

Nævnets sammensætning: Nævnsformand, dommer Mette Søgaard Vammen Dennis Lange, FDM (2 stemmer) Thomas Jørgensen, DPPB Steen Jørgensen, DPPB

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: Denne sag vedrører en kontrolafgift pålagt den 31. august 2018, kl. 11:07 for parkering med køretøjet med reg.nr. XX på et område benævnt: ”1090 – Høegh Guldbergs Gade 15”. Afgiften er pålagt med begrundelsen: ”(06) Parkering invalideplads”. Der er fremlagt foto af eksempel på skiltningen på p-pladsen. Af skiltningen fremgår særligt:

”Handicapplads Alle dage 00.00-24.00 Parkering kun tilladt med gyldigt handicapskilt. Parkering kun tilladt i opmærkede båse. • Overtrædelse af bestemmelserne kan medføre kontrolgebyr, kr. 1390,00 pr. døgn.”

Af de fotos, der er optaget af parkeringsvagten i forbindelse med kontrolafgiftens udstedelse, fremstår køretøjets forrude med et delvist synligt handicapkort, hvorpå ses teksten: ”PARKERINGSKORT FOR PERSONER MED HANDICAP” Ordet parkeringskort/parkeringstilladelse skrevet på forskellige sprog ses også.

PARTERNES SYNSPUNKTER OVER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET: Klageren har særligt anført følgende: ”… Jeg parkerede på pladsen den pågældende dag foran Maxi Zoo, placerede mit handikapskilt i forruden og gik ind i butikken. Kort efter så min mand, at P-vagten udskrev en afgift. Min man d gik derover, og han fremviste kortet, som p-vagten sagde god for, men han kunne ikke annullere afgiften, den skulle vi tage med selskabet. Det skal siges, at havde vagten anstrengt sig ganske lidt, havde der ikke været problemer med at se gyldighedsperioden. Kortet var gledet en lille smule ned, men det lå i forruden. Det var et spørgsmål om at stå lidt på tå, så havde der ingen problemer været. Jeg skrev omgående til selskabet, der så efterfølgende gav mig et afslag. Ringede dem op, men de var/er ikke interesseret i dialog. Jeg har skrevet til Maxi Zoo, og jeg håber stadig, at de måske kan hjælpe mig. Jeg undrer mig meget over, at man som handikappet bliver straffet yderligere, rent økonomisk, til trods for, at man har det pågældende skilt til at parkere der. Vedkommende, der holdte på pladsen ved siden af os, havde også modtaget en bøde, da deres p-skive ikke virkede, men skiltet lå i forruden. Dette koster også 1390 kr, det er altså helt galt, synes jeg.. Jeg har ikke råd til at risikere, at skiltet enten glider ned, eller min elektroniske p-skive svigter på en handikap-plads, da det koster mig det dobbelte af, hvad det havde kostet på “almindelig”plads. Jeg kan sagtens forstå, at det skal koste, hvis man intet skilt har, men det er lidt forkasteligt, at vi bliver straffet hårdere, når vi har det… J På selve pladsen er der sat et skilt op, dog står der ingen steder, at det skal ligge 100 % synligt i forruden. Der er forøvrigt heller ikke nemt at se, hvilke pladser, der egentligt er handikappladser, da der er placeret et klistermærke over det oprindelige skilt, samt at selve den tegnede markering på pladsen er slidt væk. Jeg vedlægger billede af selve skiltet, men har intet af belægningen, dette kan dog fremskaffes, jeg er bare lidt presset med tid, da jeg har modtaget en “rykkerskrivelse” fra selskabet. Jeg fastholder, at p-pladsen ikke var afmærket med et påtegnet symbol, samt at skiltningen med de to båse IKKE er fyldestgørende, da et klistermærke sidder på halvdelen af af oplysningen, det gør det på ingen måde lettere for os, der skal bruge en plads. Man kan se på OneParks billeder, at det havde været nemt at se gyldighedsperioden, da han bare havde skulle læne sig lidt indover for at få oplysningerne. Atter en gang henviser jeg til, at der på ingen skilte står anført, at skiltet skal ligge 100 % læseligt i forruden. Det ses tydeligt på billederne fra OnePark, at der ikke er et tydeligt symbol påtegnet belægningen. Jeg har selv fremsendt billeder af selvsamme bås. Der er kun anført på skiltet ved pladsen, at der skal være et gyldigt handikapskilt, dette kan man vel næppe sige, der ikke har været. Jeg har ikke kunne finde skilte på pladsen, der skulle indikere andet. …”

Indklagede har særligt anført følgende: ”… Det er ikke tilladt at parkere på en handicapparkeringsplads uden et gyldigt handicapparkeringsskilt synligt placeret i forruden, da disse er forbeholdt bilister med handicapparkeringskort. For at servicemedarbejderen kan kontrollere gyldigheden, skal hele forsiden af kortet med serienr. og start- og udløbsdato være synligt udefra. Der har under servicemedarbejderens kontrol ikke været et gyldigt handicapparkeringskort synligt placeret i forruden. Handicapparkeringspladserne er særligt afmærkede med enten et kørestolssymbol på jorden i båsen og/eller med et skilt foran pladsen, hvor det fremgår, at dette er en handicapparkeringsplads. Det fremgår også af skiltning på pladsen, at parkering kun er tilladt med gyldigt handicapparkeringskort …”

SAGENS DOKUMENTER: Parternes indlæg og bilag.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT: 3 medlemmer (Mette Søgaard Vammen, Thomas Jørgensen og Steen Jørgensen) udtaler: Af skiltningen på det benyttede parkeringsområde fremgår, at parkering på området skal ske med gyldigt handicapskilt. Køretøjet er observeret af parkeringsvagten med et delvist synlig handicapkort, hvor gyldighedsperioden ikke var synlig. Af handicapkortets bagside fremgår teksten: ”Når parkeringskortet anvendes, skal det være anbragt på en sådan måde, at kortets forside er klart synlig for kontrol.”. Da handicapkortet ikke var placeret tilstrækkeligt klart synlig for kontrol, og da klageren er den, der er nærmest til at sikre dette, er kontrolafgiften udstedt med rette. Der er tale om parkering på en handicapplads, hvor det ikke er urimeligt at gøre aftalevilkåret om kontrolafgiftens beløbsmæssige størrelse gældende, og vilkåret kan herefter ikke tilsidesættes helt eller delvist i medfør af aftalelovens § 38 c, jf. § 36. Det forhold, at det efterfølgende har kunnet konstateres, at klageren var i besiddelse af et gyldig handicapkort, medfører ikke, at indklagede burde annullere kontrolgebyret jf. principperne i U.2016.1354V. Herefter er ONEPARK A/S berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften.

1 medlem med 2 stemmer (Dennis Lange) udtaler: Der er foretaget en overtrædelse af de aftalte vilkår, hvorfor parkeringsafgiften i sig selv findes berettiget. Derimod findes afgiftens størrelse ikke rimelig og berettiget. Det synes urimeligt at handicappede skal straffes med dobbelt afgiftstakst, når de parkerer på reserveret handicapplads, men begår en mindre fejl, hvor handicapkortet eksempelvis er gledet delvist ned. Hvis dette skal udløse en parkeringsafgift til dobbelt takst, vil den handicappede ved parkering på en handicapplads, der netop er reserveret til denne, hver gang løbe en risiko, der er dobbelt så stor som andre bilister på den øvrige del af området. Den reserverede handicapplads er et udtryk for det særlige beskyttelseshensyn, der er for denne gruppe borgere. Dette hensyn bør ikke følges en økonomisk risiko, der er dobbelt så stor, som for alle andre bilister. Indklagede har således ikke godtgjort, at der er saglig økonomisk grund til, at kontrolafgiften er dobbelt så høj som den kontrolafgift, der kan pålægges på den øvrige del af det administrerede areal. Det har formodningen imod sig, at pålæggelsen og/eller den efterfølgende administrative håndtering af kontrolafgifter pålagt på denne handicapplads afviger nævneværdigt fra de øvrige pladser på området, og dermed kunne begrunde kontrolafgiftens fordobling. Da klageren i øvrigt tilhører den persongruppe, for hvem pladsen er forbeholdt, er der heller ikke påvist en særlig betydning af overtrædelse af vilkåret ved parkeringen. Der er således ikke godtgjort en rimelig sammenhæng mellem på den ene side omfanget og betydningen af klagerens overtrædelse af parkeringsvilkårene og på den anden side overtrædelsens konsekvenser for klageren i form af den pålagte forhøjede afgift. Det er derfor urimeligt at gøre aftalevilkåret om det forhøjede kontrolgebyr gældende, og vilkåret tilsidesættes derfor, jf. aftalelovens § 38 c, jf. § 36, herunder EU-direktiv 93/13, art. 3, stk. 3, jf. bilagets litra e, jf. U.2002.706H og U.2014.1719H. Parkeringsafgiftens størrelse bør derfor fastsættes til den almindelige takst på området i øvrigt. Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE: ONEPARK A/S er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på kr. 1.390,-. Klageren skal betale beløbet til ONEPARK A/S, som sender betalingsoplysninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke til klager. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og/eller eget forsikringsselskab om eventuel retshjælpsforsikring.

På Parkeringsklagenævnets vegne Mette Søgaard Vammen Nævnsformand