Sagsnummer: 11

AFGØRELSE FRA PARKERINGSKLAGENÆVNET
Sagsnummer: 11

Klager: XX

Indklagede: CITY PARKERINGSSERVICE A/S Postboks 76 2610 Rødovre CVR: 25290186

Klagen vedrører: Kontrolafgift på kr. 750,- pålagt for overtrædelse af de skiltede vilkår om anvendelse af p-skive, gæstekort eller parkeringslicens. Klager havde foretaget parkering med handicapskilt men uden korrekt indstillet p-skive, gyldigt gæstekort eller gyldig parkeringslicens.

Parternes krav: Klageren ønsker kontrolafgiften annulleret. Indklagede ønsker kontrolafgiften opretholdt.

Nævnets sammensætning: Nævnsformand, dommer Mette Søgaard Vammen Dennis Lange, FDM (2 stemmer) Thomas Jørgensen, DPPB Steen Jørgensen, DPPB

SAGENS OMSTÆNDIGHEDER: Denne sag vedrører en kontrolafgift pålagt den 7. juli 2018, kl. 18:05 for parkering med køretøjet med reg.nr. XX på et område benævnt: ”Allegården, 2770 Kastrup”. Afgiften er pålagt med begrundelsen: ”ikke parkeret på invalideplads”. Der er fremlagt foto af eksempel på skiltningen på p-pladsen. Af skiltningen fremgår:

”Parkeringsregler Parkering tilladt i maks. 3 timer ved brug af p-skive Parkering derudover kun tilladt med gyldigt gæstekort Parkering også tilladt med gyldig parkeringslicens Parkering kun tilladt i afmærkede p-båse”

Af sagens fotos ses klagerens køretøj med et handicapparkeringskort og en p-skive indstillet til kl. 02:00/14:00 men ikke med gæstekort eller parkeringslicens.

PARTERNES SYNSPUNKTER OVER FOR PARKERINGSKLAGENÆVNET: Klageren har særligt anført følgende: ”… Min begrundelse er at ud fra skiltning på stedet står der, at parkering er tilladt enten kun med invalideskilt, eller 3 timer ved brug af p-skive. Der ligger handicapskilt i forruden, betyder det, ubegrænset parkering. Og af parkerings skilt på stedet fremgår det ikke at handicapbil ikke må parkere. …”

Indklagede har særligt anført følgende: ”… Det er korrekt at man på offentlig gade- og vej har særlige rettigheder, med et invalidekort siddende i forruden. Dette er dog ikke tilfældet, når man parkerer på et privat område. Der er ikke parkeret på invalideplads, hvorfor man skal overholde restriktionerne iflg. skiltningen. …”

SAGENS DOKUMENTER: Parternes indlæg og bilag.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG RESULTAT: Af skiltningen på det benyttede parkeringsområde fremgår, at parkering på området skal ske med korrekt indstillet p-skive, gæstekort eller parkeringslicens. Køretøjet er observeret af parkeringsvagten med et handicapparkeringskort og en fejlindstillet p-skive men ikke med gæstekort eller parkeringslicens. Handicapparkeringskortet er udstedt af Danske Handicaporganisationer. Af deres hjemmeside fremgår følgende:

”På private områder f.eks. ved indkøbscentre, eller på pladser hvor det er private firmaer, der står for kontrollen, skal man følge de regler, som de skilter med. I de fleste private områder betyder det normal betaling og samme tidsbegrænsning som alle andre.”

Da klageren således ikke har overholdt de skiltede parkeringsvilkår – og da klageren ikke ved anvendelse af handicapparkeringskort på det pågældende område har en udvidet adgang til parkering i forhold til skiltningen – er kontrolafgiften udstedt med rette. Herefter er CITY PARKERINGSSERVICE A/S berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften.

PARKERINGSKLAGENÆVNETS AFGØRELSE: CITY PARKERINGSSERVICE A/S er berettiget til at opretholde kravet om betaling af kontrolafgiften på kr. 750,-. Klageren skal betale beløbet til CITY PARKERINGSSERVICE A/S, som sender betalingsoplysninger til klageren. Klagegebyret tilbagebetales ikke til klager. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og/eller eget forsikringsselskab om eventuel retshjælpsforsikring.

På Parkeringsklagenævnets vegne Mette Søgaard Vammen Nævnsformand